Studium projektowe

Nasza działalność

Materia?y nowe i okazyjne BGU :

 •  Grupy produkcyjne Betonu Gotowego do U?ycia: 

Pionowy
Poziomy
Ruchomy

 • Transportery automatyczne dla produktów luzem 
 • Zasobniki do sk?adownia produktów sta?ych i sproszkowanych 
 • Stanowiska za?adunkowe ci??arówek, statków
 • Urz?dzenia wy?adowcze ci??arówek, wagonów 
 • Zbiorniki komorowe 
 • Wa?enie dynamiczne i statyczne 

Urz?dzenia transportu wewn?trznego :

 • Przeno?niki pod?ogowe i podwieszane 
 • Podno?niki 
 • Sto?y obrotowe 

Budynki przemys?owe :

 • Konstrukcja
 • Elewacja i wyko?czenie 

Kotlarstwo :

 • Kadzie, cysterny, zbiorniki 
 • Elementy na zamówienie 
 • Ruroci?gi 

?lusarstwo :

 • Balustrady ze stali zwyk?ej i nierdzewnej 
 • Os?ony bezpiecze?stwa 
 • Zamkni?cia(drzwi, bramy)

Budowle in?ynierskie :

 • Budynki specjalne 
 • Prace dla samorz?dów 

Celem uzupe?nienia naszych us?ug i u?atwienia Waszych planów, Nasza Spó?ka mo?e podj?? si? prac in?ynierii l?dowej i wodnej zwi?zanych z naszymi instalacjami.

Koncepcja i zatwierdzenie :

 • Projektowanie w aplikacjach : 
 Autocad – 2 D – 3 D
 Graitec
 Solidworks
 • Analiza potrzeb klientów
 • Realizacja projektów wst?pnych
 • Noty obliczeniowe
 • Obliczenia obci??e?
 • Plan lokalizacji
 • Plany projektowe
 • Nomenklatura cz??ci handlowych
 • Synoptyka funkcjonalna
 • Program  konserwacji i utrzymania
 • Szkolenie personelu
 • Akta wykonanych prac
 • Certyfikat CE 

Narzędzia projektowe

Autocad 2010

capture-6.jpgcapture-7.jpg

Graitec

module-malaxeur.jpg

Wykwalifikowany, dyspozycyjny personel o du?ej mobilno?ci, ca?kowicie oddany  zapewnieniu sukcesu Waszym projektom, z my?l? o jako?ci i bezpiecze?stwie. 

W 2010 EMCI ujrza?a si? w przychylnym ?wietle artyku?u opublikowanego w internecie przez Actualités GRAITEC France.

Ten artyku? mówi tylko o jednej z naszych specjalizacji.

Oto link

 • 16 votes. Average: 4.6 / 5.